header
03
MAIN MENU
Webboard
 
                                       
 
50 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 51
                         
                                       
       
ผู้ที่จะศึกษาหลักสูตรนี้ต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ
           
การสอบข้อเขียนเป็นการสอบวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่
-วิชาการย่อความภาษาอังกฤษ
-การเขียนเรียงความภาษาไทย
-การแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
-ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการแปล
   
5 คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา 6
   
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาทั้งในหรือต่างประเทศจาก
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
(ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
TU-GET คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ขึ้นไป
IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5 ขึ้นไป
TOEFL แบบPaper-Base Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ขึ้นไป
TOEFL แบบ Computer-Base Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน ขึ้นไป
TOEFL แบบ Internet –Base Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน ขึ้นไป
3. หากไม่มีผลสอบดังกล่าวสามารถสมัครสอบคัดเลือกของโครงการได
โดยยื่นผลสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษได้ในภายหลัง
4. ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5. ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
6. ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้หรือในสถาบันการศึกษา
ขั้ั้นสูงอื่นในประเทศเว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
   
  back   home  
   
         
       
         
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
Copyright © 2007 English Department Faculty Of Liberal Arts Thammasat University
Modified By Prapan Prabandhakomala